Stichting & Bestuur

 

Stichting Werk aan het Fort is opgericht om te werken aan het behoud van Fort Everdingen en de daarop aanwezige natuur, alsmede het toegankelijk maken van het complex, en ontwikkelt in het kader daarvan werkdagbestedings- en reïntegratieprojecten.

 

De Stichting heeft haar zetel in Everdingen, gemeente Vianen.

 

Werk aan het Fort is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

RISN/fiscaal nummer: 855835461

 

De bestuursleden van de stichting zijn:

Paula van Arnhem, voorzitter

Annemarie Wensing, secretaris

Marcel Hubregtse, penningmeester

 

 

Contactgegevens

Postadres:

Noodweg 2 - 4121 KK Everdingen

Email: info@werkaanhetfort.nl

 

 

De dagbesteding op Fort Everdingen is mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen, het K.F. Heinfonds en Fundatie van den Santheuvel.

Provincie Utrecht en gemeente Vianen maken het herstel van de gebouwen op Fort Everdingen mede mogelijk.

  Toelichting & Verantwoording

 

Doel

 

1. De Stichting heeft ten doel:

a. het behouden, renoveren, restaureren en ontwikkelen van bet culturele en maatschappelijke erfgoed in Nederland;

b. het bevorderen van de belangstelling voor en het uitdragen van bet culturele en maatschappelijke erfgoed in Nederland op een zodanige wijze dat een breed publiek daarvan kennis kan nemen;

c. het ondersteunen en helpen ontwikkelen, in de ruimste zin van bet woord, van voorzieningen voor dagbesteding voor mensen met een beperking ter bevordering van zelfstandig werken, alsmede de maatschappelijke en arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

d. het behouden, beheren, ontwikkelen en voor het publiek toegankelijk maken van de natuurwaarden van het culturele en maatschappelijke erfgoed in Nederland.

 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het organiseren van activiteiten en projecten ter verkrijging van naamsbekendheid, financiële ondersteuning en donateurs;

b. het ontwikkelen en onderhouden van contacten die de activiteiten, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ondersteunen;

c. het werven van fondsen om activiteiten, (hulp)middelen en/of investeringen, die de stichting uitvoert, te financieren;

d. het bemiddelen bij het verwerven van fondsen voor regionale voorzieningen bij de betreffende instanties;

e. het opbouwen van een vriendenkring voor de stichting;

f. al datgene te doen of te verrichten dat naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, nuttig en wenselijk wordt geacht in bet belang van de stichting.

g. het inzamelen van gelden die al of niet gericht zijn op speciale projecten die in verband staan met de doelstelling.

 

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Beloningsbeleid

 

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

a. subsidies, giften en andere bijdragen;

b. schenkingen, erfstellingen en legaten;

c. alle andere verkrijgingen en baten.

 

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

Bestuursbevoegheid en vergoedingen:

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Beleidsplan

 

Klik hier voor het beleidsplan van de Stichting Werk aan het Fort.

Ontwikkelingen

 

De afgelopen periode is hard gewerkt aan herstel van Artillerieloods 3. De werkzaamheden hiervan zijn inmiddels afgerond. Er is een aantrekkelijke horecagelegenheid in gecreëerd met uitzicht op de brouwerij via een glazen tussenwand. De brouwerij installatie is reeds deels geïnstalleerd in de Artillerieloods.

 

Daarnaast is sanitair aangelegd in de Schietbunker, zodat bezoekers van het fort gebruik kunnen maken van een toilet. Voor het sanitair en de horecagelegenheid was ook aanleg van een riolering en een gasleiding noodzakelijk. Dit heeft forse vertraging opgelopen vanwege onduidelijkheden in het vergunningstraject hiervoor. Op 21 september zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de riolering afgerond. Ook de waterleiding, gasleiding en de elektrische leidingen zijn aangelegd. Het sanitair is nu gebruiksklaar.

 

Het achterstallig onderhoud van de fortwachterswoning is aangepakt, zodat een beheerder de woning kan betrekken voor toezicht op het fort. Er is een beheerder aangetrokken die naar verwachting vanaf november de toezichthouders- en conciërgefunctie zal kunnen gaan vervullen.

 

De dagbesteding is gestart voor de volgende activiteiten: groenvoorziening, onderhoud en verzorgen kleinvee. Er zijn ongeveer 16 cliënten actief in de dagbesteding. Daarnaast zetten veel vrijwilligers zich intensief in voor het project. Vrijwilligers en cliënten hebben veel schilderwerk verricht, technische werkzaamheden begeleid, hekwerk verwijderd, het groen onderhouden, fondsenwerving gedaan, een folder gemaakt, gebouwen schoon gemaakt en divers klein onderhoud verricht (zoals vervanging van ramen en behangen).

 

Een start is gemaakt met de aanleg van een moestuin.

De 3 Mavo boxen die volgens het Ruimtelijk Kwaliteitskader verwijderd moesten worden, zijn inmiddels gesloopt en afgevoerd.

De drainage is hersteld, zodat de Loodsen 1 en 2 en het bomvrije gebouw A1 niet meer onder water staan. In Loods 1 zijn stutvoorzieningen aangebracht om instorting van het gebouw te voorkomen.

Er is een mosterd- en azijnproductie ruimte ingericht in de Contrescarp. Ook is een ruimte in de Contrescarp hersteld voor inrichting van de winkel. De winkelinrichting is gereed.

Enkele ruimtes in de Contrescarp zijn geschikt gemaakt voor kaasrijping. Ook is begonnen met een rijpingsruimte voor bier in samenwerking met de Nationale Bierbank.

Er is een tijdelijke parkeervoorziening gecreëerd en de voorbereidingen zijn getroffen voor de aanleg van de definitieve parkeervoorzieningen.

 

Met ingang van november 2016 is het fortterrein openbaar toegankelijk gemaakt. Hiertoe zijn enkele veiligheidsvoorzieningen aangebracht en heeft veiligheidssnoei van bomen plaatsgevonden. (Er zijn eerder in het jaar al wel open dagen geweest, namelijk in het kader van Open Monumentendagen en Forthoppen.)

 

Het vergunningstraject voor onderhoud en renovatie voor de Loodsen 1 en 2 is in gang gezet, zodat de werkzaamheden hiervoor in 2017 van start kunnen gaan.

 

 

 

Stichting

Werk aan het Fort